Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku w pracy, obligatoryjnie należy Ci się jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy, płatne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niestety bardzo często zdarza się, iż ZUS zaniża należne odszkodowania, poprzez niepełne określanie uszczerbku na zdrowiu wywołanego wypadkiem. Z uwagi na znaczną wartość każdego niedoszacowanego punktu procentowego, warto odwołać się od każdej niekorzystnej decyzji ZUS, zwłaszcza, iż postępowanie sądowe w tym zakresie zwolnione jest od opłat.

Nadto, często ponad odszkodowanie z ZUS poszkodowanym przysługuje dodatkowe odszkodowanie z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej pracodawcy, jeżeli do zdarzenia doszło wskutek choćby częściowej winy leżącej po jego stronie.
Z reguły, to świadczenie jest znacznie wyższe, niż otrzymane odszkodowanie z ZUS.

Nieważne, czy byłeś pieszym, rowerzystą, pasażerem czy kierowcą samochodu. Jeżeli do wypadku doszło nie z Twojej winy, należy Ci się odszkodowanie z polisy Odpowiedzialności Cywilnej sprawcy wypadku.

Jeżeli sprawca wypadku zbiegł bądź nie miał wykupionej polisy OC, dzięki właściwym instytucjom nawet w takich przypadkach możliwa jest walka o zadośćuczynienie za powstały uszczerbek na zdrowiu i odszkodowanie za poniesione straty.

Uwaga: dzieci do lat 13 nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za swoją winę, wobec czego dla nich odszkodowanie należy się zawsze i w każdym przypadku, niezależnie od tego, kto ponosi odpowiedzialność karną za powstanie wypadku.

Nierzadko zwykły spacer kończy się uszczerbkiem na zdrowiu, gdy na skutek potknięcia się na nierównym i uszkodzonym chodniku, bądź poślizgnięcia na nieodśnieżonej nawierzchni doznamy upadku.

W takich sytuacjach warto pamiętać, iż każdy chodnik ma swojego zarządcę czy właściciela, który ponosi pełną odpowiedzialność za jego właściwe utrzymanie, uprzatnięcie, czy – w warunkach zimowych – odśnieżenie i posypanie właściwą substancją antypoślizgową.

Zatem, jeśli do powstania uszczerbku na zdrowiu dojdzie wskutek niewłaściwego utrzymania chodnika przez jego właściciela lub zarządcę, winien on wypłacić osobie poszkodowanej należne jej odszkodowanie.

Przy wykonywanych operacjach i zabiegach, pobycie w szpitalu czy wystawianiu diagnozy może zdarzyć się sytuacja, w której błąd lekarza skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia, bądź wręcz wystąpieniem całkiem nowego schorzenia.

Dzięki analizie dokumentacji medycznej możliwe jest stwierdzenie, czy w procesie leczenia lub już po jego zakończeniu doszło do komplikacji zdrowotnych występujących na skutek niewłaściwie poprowadzonego postępowania.

Postawiona w ten sposób diagnoza, która potwierdzi wystąpienie błędu lekarskiego, lub zawienienia leżącego po stronie placówki medycznej prowadzącej leczenie, umożliwia skuteczne ubieganie się o należne z tego tytułu odszkodowanie.
Wypadek w pracy
Wypadek komunikacyjny
Nieszczęśliwa okoliczność
Błąd lekarski

Antyspam
Cenimy Twoją Prywatność